Industrielawaai

Bij het aanvragen van een vergunning ingevolge de Wet Milieubeheer wordt voor nagenoeg alle industriële activiteiten een akoestisch onderzoek geëist. In een dergelijk onderzoek wordt het geluidsniveau t.g.v. alle activiteiten van een bedrijf vastgesteld.
Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de activiteiten in het bedrijf maar ook naar het geluidsniveau t.g.v. het verkeer (aan- en afvoer).In de regel wordt de geluidsuitstraling van alle onderdelen van het gebouw door metingen bepaald.
Daarnaast wordt de bedrijfsduur van alle bronnen bepaald.

De meetgegevens worden
samen met de geometrie ingevoerd in een computerprogramma. Berekend wordt het optredende geluidsniveau op de grens van het bedrijf of voor de gevels van woningen van derden.

De uitkomsten worden getoetst aan de in de Circulaire Industrielawaai vastgelegde normen.

Bij overschrijdingen van de voorkeurwaarden wordt tevens onderzocht welke voorzieningen c.q. aanpassingen noodzakelijk zijn.

Wij verrichten akoestische onderzoeken en adviseren u omtrent de aan te brengen voorzieningen zonder daarbij de economische aspecten uit het oog te verliezen.