Planologische Akoestiek

De Wet Geluidhinder heeft vergaande consequenties voor het Ruimtelijke ordeningsbeleid. Bij het opstellen van nieuwe bestemmingsplannen of herziening van bestaande plannen dient ruime aandacht te worden geschonken aan het aspect geluid. 

Bij nagenoeg alle bestemmingsplanprocedures dient een akoestisch onderzoek overlegd te worden. In een dergelijk onderzoek wordt het geluidsniveau t.g.v. wegverkeer, railverkeer, luchtverkeer en industrieterreinen onderzocht. 

De uitkomsten worden getoetst aan de in de Wet Geluidhinder vastgelegde normen. Wij verrichten akoestische onderzoeken, verzorgen de milieuparagraaf t.b.v. bestemmingsplannen en stellen eventueel noodzakelijke verzoeken om hogere waarden op.