Geluidsisolatie Woningen

Geluid in woningen kan een bron van klachten zijn. In het Bouwbesluit worden dan ook eisen gesteld aan de geluidswering van de binnen- en buitengevels en daken van nieuw te bouwen woningen.De te bereiken (karakteristieke) geluidswering is afhankelijk van de geluidsbelasting ten gevolge van vliegtuig-, industrie-, wegverkeer- en/of spoorweglawaai. De basis voor de berekening van de geluidsisolatie wordt gevormd door het maximaal toelaatbare geluidsniveau in de woning. Dit mag, onafhankelijk van de samenstelling van het geluid, niet meer bedragen dan 35 dB(A). Het spreekt voor zich dat de geluidsisolatie van overheidswege getoetst wordt aan de geldende normen voordat een bouwvergunning verleend wordt. Adviesburo Grouls beschikt over jarenlange ervaring op dit terrein.