Specialisten in milieutechniek, bouwfysica en milieurecht

De zorg voor het milieu is nu en voor de toekomst een van de belan­grijk­ste taken voor de overheid en het bedri­jf­sleven. Advies­buro Grouls onder­s­te­unt gemeenten, bedrijven en par­ti­c­ulieren bij de uitvo­er­ing van de milieuwet­gev­ing en verenigt daarbij zowel de tech­nis­che als de juridis­che disciplines.

Bij ons kunt u terecht voor berekenin­gen en advies met betrekking tot:

  • Geluid(hinder), gelu­id­siso­latie, hore­calawaai, ver­keer­slawaai, spoor­weglawaai, indus­trielawaai en contactgeluid.
  • Akoestiek, waaronder: ruimte-akoestiek, nagalm, spraak-privacy en spraakverstaanbaarheid
  • Bouw­fys­i­ca, waaronder de aspecten: EPC-berekenin­gen, warmte en vocht, ven­ti­latie, en (dag)licht.

Na 30 jaar als zelf­s­tandig en onafhanke­lijk advies­buro beschikken wij over ruime ervaring in zowel nieuw­bouw­pro­jecten als bestaande bouw, inclusief mon­u­men­tale panden.

We hebben geen bindingen met fab­rikan­ten, aannemers en lever­anciers. Door onze onafhanke­lijke positie worden bij de advis­er­ing, in de eerste plaats, uw belangen gediend.

Adviesburo Grouls