Horecalawaai


Over lawaai wordt veel herrie gemaakt! Bij horeca hoort vrolijkheid. Horecagelu­id kan variëren van gezellige drukte en feestge­druis tot keiharde disco’, gerammel van kratten en geschree­uw van uit­ge­lat­en bezoekers om twee uur ’s nachts. Lang niet iedereen beleeft daar plezier aan. Als horeca-onderne­mer heeft u vast wel eens met lawaaiprob­le­men te maken. Dat hoort bij het vak. Nu eens moet u in de clinch met een ambtenaar, dan weer krijgt u klachten van buren of omwo­nen­den. Voor alle partijen is het mooi als zulke problemen snel ‑en zo mogelijk in stilte- kunnen worden opgelost.

Advies­buro Grouls onder­s­te­unt hore­cabedri­jven bij het vinden van optimale oplossin­gen, ook vanuit economisch oogpunt. Wij bieden daarvoor de volgende diensten aan:

Geluid- en trillingsmetingen, rapportage en advisering

Alle hore­cabedri­jven moeten in het kader van de Wet Milieube­heer (sinds 1 december 1993) voldoen aan voorschriften ter voorkom­ing van gelu­idsover­last. Dit kan vergaande con­se­quen­ties hebben voor de bedri­jfsvo­er­ing. Wij verzorgen de noodza­ke­lijke gelu­idsmetin­gen, over­leggen met de gemeente en adviseren u over de uitvo­er­ing van ver­be­terin­gen. De resul­tat­en worden samengevat in een duidelijk leesbaar rapport, des­gewenst met een mon­delinge toelichting.

Dit kan vergaande con­se­quen­ties hebben voor de bedri­jfsvo­er­ing.  Wij verzorgen de noodza­ke­lijke gelu­idsmetin­gen, over­leggen met de gemeente en adviseren u over de uitvo­er­ing van ver­be­terin­gen. De resul­tat­en worden samengevat in een duidelijk leesbaar rapport, des­gewenst met een mon­delinge toelichting.

Bouwbegeleiding

Bij het aan­bren­gen van gelu­id­sisol­erende en thermisch isol­erende voorzienin­gen wordt het ein­dresul­taat voor een groot gedeelte bepaald door de zorgvuldigheid waarmee de voorzienin­gen worden aange­bracht. Kleine afwijkin­gen kunnen grote gevolgen hebben voor het ein­dresul­taat. Ons bureau kan u de helpende hand bieden door het houden van toezicht op de uitvo­er­ing en het begelei­den van de aannemer.