Milieurecht


De bestu­urlijke overheid (gemeente, provincie, rijk) beschikt bij het niet naleven van ver­gun­ningsvoorschriften over een aantal sancties. Het betreft zowel bestu­urlijke als strafrechtelijke sancties. De meest bekende bestu­urlijke sancties zijn het opleggen van een dwangsom of sluiting van het bedrijf. Op strafrechtelijk gebied zijn het stil­leggen van het bedrijf of een proces-verbaal gangbaar.

Indien een onderne­mer in aanraking komt met de politie moet niet uit het oog verloren worden dat milieuovertredin­gen beo­ordeeld worden als misdrijf en niet als overtreding.

Zowel bestu­urlijke als strafrechtelijke sancties kunnen aange­vocht­en worden. Daarbij wordt veelal een advocaat ingeschakeld. Voor het instellen van beroep of een bezwaarschrift is echter naast juridis­che kennis ook milieutech­nis­che kennis vereist. Advies­buro Grouls heeft beide dis­ci­plines in huis. In ingewikkelde gevallen werken wij samen met diverse gerenom­meerde milieuadvocaten.