Industrielawaai

Bij het aanvragen van een ver­gun­ning ingevolge de Wet Milieube­heer wordt voor nagenoeg alle indus­triële activiteit­en een akoestisch onderzoek geëist. In een dergelijk onderzoek wordt het gelu­id­sniveau t.g.v. alle activiteit­en van een bedrijf vast­gesteld. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de activiteit­en in het bedrijf maar ook naar het gelu­id­sniveau t.g.v. het verkeer (aan- en afvoer).

In de regel wordt de gelu­id­suit­stral­ing van alle onderde­len van het gebouw en de instal­laties door metingen bepaald. Daarnaast wordt de bedri­jfs­du­ur van alle bronnen bepaald. De meet­gegevens worden samen met de geometrie ingevoerd in een com­put­er­pro­gram­ma. Berekend wordt het optre­dende gelu­id­sniveau op de grens van het bedrijf of voor de gevels van woningen van derden.

De uitkom­sten worden getoetst aan de normen in de milieu­ver­gun­ning. Bij over­schri­jdin­gen van de voorkeur­swaar­den wordt tevens onder­zocht welke voorzienin­gen c.q. aan­passin­gen noodza­ke­lijk zijn. Wij ver­richt­en akoestis­che onder­zoeken en adviseren u omtrent de aan te brengen voorzienin­gen zonder daarbij de economis­che aspecten uit het oog te verliezen.