Planologische akoestiek


De Wet Gelu­id­hin­der heeft vergaande con­se­quen­ties voor het Ruimtelijke orden­ings­beleid. Bij het opstellen van nieuwe bestem­mings­plan­nen of herzien­ing van bestaande plannen dient ruime aandacht te worden geschonken aan het aspect geluid. Bij nagenoeg alle bestem­mings­plan­pro­ce­dures dient een akoestisch onderzoek overlegd te worden. In een dergelijk onderzoek wordt het gelu­id­sniveau t.g.v. wegver­keer, rail­ver­keer, luchtver­keer en industrie onderzocht.

De uitkom­sten worden getoetst aan de in de Wet Gelu­id­hin­der vast­gelegde normen. Wij ver­richt­en akoestis­che onder­zoeken, verzorgen de milieu­para­graaf t.b.v. bestem­mings­plan­nen en stellen eventueel noodza­ke­lijke verzoeken om hogere waarden op.