Ruimte Akoestiek

Onder akoestiek wordt verstaan: de invloed die een ruimte heeft op de klank en nagalm van geluid. De akoestiek in een ruimte is afhanke­lijk van absorptie en terugkaats­ing (reflectie) van het geluid door wanden of attribut­en en de grootte van de ruimte. Met de uit­drukking deze ruimte heeft een slechte akoestiek wordt bedoeld wordt dat de eigen­schap­pen van die ruimte niet overeenkomen met het gebruik. Aan een con­certza­al worden bijvoor­beeld heel andere eisen gesteld dan aan een col­legeza­al. Kortom: het gebruik van een ruimte bepaalt de eisen aan de akoestiek.

Onderzoek toont aan dat vrijwel iedereen regel­matig last heeft van een lawaaierige omgeving en slechte akoestiek. Wanneer geluid lawaai wordt, raken mensen geïr­ri­teerd en gestrest. Con­cen­tratie is een probleem bij slechte akoestiek. Dit geldt niet alleen in kantoren, maar ook in scholen, restau­rants, zieken­huizen en andere openbare gebouwen.

De absorptie gebeurt door ruwe en zachte mate­ri­alen. Terugkaats­ing gebeurt door een gladde en harde afwerking. Wanneer veel geluid wordt gere­flecteerd, duurt het lang voordat het geluid is uit­gestor­ven. Die tijd heet nagalm en kan worden berekend of gemeten.

Een goede akoestiek begint met een nagalm­met­ing. De meting geeft exact weer wat de nagalmti­jd in een ruimte in de huidige situatie is. Met deze infor­matie kunnen wij ver­vol­gens berekenen welke akoestis­che aan­passin­gen noodza­ke­lijk zijn om aan de wensen te kunnen voldoen. Nadat in de akoestis­che mate­ri­alen zijn aange­bracht, ver­richt­en wij een con­trolemet­ing. Hiervan ontvangt u, des­gewenst, een rap­portage zodat u zeker weet dat de ruimte vanaf dat moment voldoet aan de eisen.

In een ruimte met een goede akoestiek:

  • kunnen gasten zonder moeite een gesprek met elkaar voeren
  • is een gesprek aan tafel ook echt een tafelge­sprek en kunnen anderen niet meeluisteren.
  • hebben medew­erk­ers geen last van een kakofonie van geluiden
  • hoeft een gast een bestelling niet twee keer te herhalen.

Ons buro heeft ervaring met het oplossen van akoestis­che problemen in kantoren, scholen, horecagele­gen­heden, ver­gader­ruimten enz..