Akoestisch onderzoek

Akoestis­che onder­zoeken zijn er in allerlei soorten en maten. Een akoestisch onderzoek wordt meestal gevraagd door de gemeente of de provincie. Denk hierbij aan indus­triële bedrijven en horeca, maar ook bij de aanleg van een nieuwe weg of bij de aanvraag voor een omgev­ingsver­gun­ning. Uiteraard geldt dit alleen als het betr­e­f­fende bedrijf geluid produceert.
In een akoestisch onderzoek komen altijd de volgende vragen aan bod:

  • Hoeveel en welk geluid wordt er geproduceerd?
  • Wordt voldaan aan de gestelde grenswaar­den of richtlijnen?
  • Indien er niet voldaan wordt aan de norm, zijn er dan voorzienin­gen realiseer­baar en zo ja welke voorzienin­gen zijn dat dan?
  • Zijn deze voorzienin­gen technisch en economisch haalbaar?

Het antwoord op boven­staande vragen wordt vast­gelegd in een akoestisch rapport. In de Regeling Omgev­ingsrecht (Mor) is vast­gelegd welke gegevens door de aanvrager aan­geleverd moeten worden bij een aanvraag voor een Omgev­ingsver­gun­ning Milieu. Een akoestisch onderzoek moet con­troleer­baar en repro­duceer­baar zijn. Dit betekent dat de con­trol­erende ambtenaar alle onder­zoeksstap­pen zelf stap voor stap kan con­trol­eren. Als er opmerkin­gen of onduidelijkhe­den zijn zal de con­trol­erende ambtenaar die aan de samen­steller kenbaar maken. Deze zal dan hierop reageren en indien nodig het rapport defin­i­tief aanpassen.